Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadzenia przez Kraft Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.kraftestate.pl

Definicje regulaminu:

 • Kraft Estate – oznacza Kraft Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-001) przy al. Jana Pawła II 43A/37B.
  KRS: 0000879706, NIP: 5252049482, REGON: 388004017
 • Użytkownik – każda osoba odwiedzająca i korzystająca z Serwisu, w tym osoba reprezentująca Kontrahenta zainteresowanego informacją o ofercie handlowej Kraft Estate i upoważniona do składania w jego imieniu oświadczeń woli
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin
 • Serwis – strona internetowa Kraft Estate wraz ze wszelkimi jej podstronami, działająca w domenie www.kraftestate.pl
 • Usługa – wszelkie świadczenia oferowane przez Kraft Estate w Serwisie i dostarczane za jego pomocą lub innego elektronicznego kanału dystrybucji, w tym poczty elektronicznej.

Postanowienia ogólne:

 1. Kraft Estate dołoży starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej oraz z Usług było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 2. Zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego. Za niedozwolone uznaje się w szczególności dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym i/lub naruszającym jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji Serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
 4. Wszelkie treści opublikowanie w ramach Serwisu są przedmiotem praw autorskich przysługujących Kraft Estate lub twórcom.
 5. Zabronionym jest korzystanie z treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek regulowany przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191). W szczególności zabronionym jest kopiowanie, zapisywanie, powielanie oraz wykorzystywanie bez wiedzy i zgody Kraft Estate prezentowanych w Serwisie znaków, koncepcji graficznych, projektów oraz druków.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu
 7. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne
 8. Kraft Estate informuje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną, pomimo systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym korzystanie z infrastruktury przez osoby trzecie. Użytkownicy powinni stosować właściwie środki minimalizujące zagrożenia dlatego zaleca się korzystanie z programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz zapory sieciowej.

Warunki techniczne korzystania z serwisu

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, niezbędne jest:
  • połączenie z Internetem
  • korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki internetowej
  • akceptacji plików cookies
 2. Użytkownik zainteresowany skorzystaniem z Usług powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej
 3. Kraft Estate nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, ograniczenia oprogramowania i sprzętu Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu.

Dane osobowe i cookies

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności 
 2. Informacje na temat plików cookies dostępne są pod adresem: www.kraftestate.pl/polityka-cookies/

Postanowienia końcowe

 1. Kraft Estate jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie i obowiązuje on z chwilą jego publikacji w Serwisie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
 3. Spory wynikłe z korzystania z Serwisu rozstrzygnięte będą przez sąd właściwy dla siedziby Kraft Estate